Naujo vartotojo registracija


Rekvizitai

 *
 *
 *
 *
 *

 *

Registracijos duomenys

 *
 *
 *
 *

Korespondencijos duomenys

 *
 *
 *

Registraciją pildančio asmens duomenys

 *
 *
 *
 *
 *
 *

 

Asmens duomenų tvarkymas:

Asmens duomenys tvarkomi autorių teisių kolektyvinio administravimo tikslu BDAR 6 str. 1 dalies b) punkto (sutarties su duomenų subjektu sudarymas) ir c) punkto (duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas) teisiniu pagrindu. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys saugomi autoriaus gyvenimo metais ir 75 metus po autoriaus mirties. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Duomenų subjektų teisės ir kita asmens duomenų tvarkymą reglamentuojanti informacija pateikiama Asociacijos LATGA interneto svetainėje adresu www.latga.lt.